On the 5th of January, through the initiative of a high school student, SPDL Youth Group was founded under the name of patron Jan Kaniewski, a former patron and creator of the Polish Peoples’ Home Association.

The Youth Group, under the patronage of the Polish Peoples’ Home Association, consists of 37 members whom are all high school students. The goal is to maintain Polish culture and tradition, as well as maintain a close relationship with the young Polish community, helping the elderly, and building friendships, relationships, and character.

On Friday, February 1st, the first meeting took place, during which it was an honor to host the President, the Vice-President, and various SPDL members. The vision, plans, and ideas for the group with the SPDL were discussed with management. To sum up, there was a vote for 3 members on the board.

The group voted for; Members of the Management Board from 2018-2020:

President – Michał Ślusarczyk
Vice President – Dawid Makarczyk
Secretary – Dawid Makarczyk

The youth group has launched many projects to help the community. The group helps in public cleaning, global maintenance, as well as organizing public events for children and adults, including youth dances and celebrations such as Mother’s Day, International Children’s Day, etc. … The Youth Group also helps the homeless and people in need of aid. The group plans to cooperate with other culture groups in order to create a “Multicultural Festival” in the near future.

W Dniu 5 ego Stycznia, Z inicjatywy licealisty powstała SPDL Polska Grupa Młodzieżowa w Windsor imieniu Jana Kaniewskiego, dawnego patrona oraz stworzyciela Polskiego Domu Ludowego.

Grupa Młodzieżowa pod patronatem Stowarzyszenia Polskiego Domu Ludowego składa się z 37 członków w wieku licealnym. Celem jest utrzymanie polskiej kultury i tradycji, jak również utrzymanie ścisłej więzi z młodą polską społecznością, pomagając starszym oraz społeczności w budowaniu przyjaźni, związków i charakteru.

W piątek 1 lutego odbyło się pierwsze spotkanie, na którym był zaszczyt gościć Panią Prezes, Wiceprezes oraz różnych członków SPDL, Omówiono wizję, plany i pomysły dla grupy z zarządem SPDL. Podsumowując, Odbyło się głosowanie na 3 członków na zarząd.

Grupa głosowała na ; Członków Zarządu 2018-2020 r.

Prezes- Michał Ślusarczyk
Wiceprezes- Dawid Makarczyk
Sekretarz- Dawid Makarczyk

Grupa młodzieżowa rozpoczęła wiele projektów w celu pomocy społeczności. Grupa pomagała w sprzątaniu publicznym, konserwacji globalnej, a także organizowaniu imprez publicznych dla dzieci oraz starszych, w tym tańce młodzieżowe i uroczystości, jak Dzień Matki, Międzynarodowy Dzień Dziecka, itp…. Grupa Młodzieżowa również pomaga bezdomnym oraz ludziom potrzebujacy pomocy, rowniez, Grupa planuje współpracę z innymi grupami młodzieży kulturalnej w celu stworzenia “Multicultural Festival” w najbliższej przyszłości.